Задание »

CIK?

ID: cik
Grūtība: 1/5
Laika limits: 1


Uzdevums

Naturāliem skaitļiem x un decimāliem cipariem y var definēt funkciju

CIK(x,y) ::= mazākais naturālais skaitlis kāds jāpieskaita pie x, lai iegūtu skaitli, kura decimālais pieraksts satur ciparu y.

Tā, piemēram, CIK(8,3) = 5 (jo 8+5=13), bet CIK(16,1) = 1 (jo 16+1=17).
Uzrakstiet programmu, kas ievadītiem x un y atrod CIK(x,y)!

Ievaddati

Teksta faila cik.in pirmajā rindā dots naturāls skaitlis x un cipars y , kas atdalīti ar tukšumsimbolu.
Zināms, ka 0<x<109.

Izvaddati

Teksta faila cik.out vienīgajā rindā jāizvada funkcijas CIK(x,y) vērtība.

Piemērs

cik.in cik.out
93 1
7

Atsauces

Uzdevums izmantots Latvijas 15.informātikas olimpiādes I (skolas) kārtā.
Autors: M.Opmanis


© 2001-2002 olimps! http://www.lio.lv/olimps/

Решение »

var x,cis:longint;
y,ch,code,i:integer;
x_s:string;
b:boolean;
f:text;
begin
Assign(f,'cik.in');
Reset(f);
read(f,x,y);
Close(f);
cis:=x;
b:=false;
while b=false do begin
inc(cis);
str(cis,x_s);
for i:=1 to length(x_s) do begin
val(x_s[i],ch,code);
if ch=y then begin b:=true; break; end;
end;
end;
Assign(f,'cik.out');
Rewrite(f);
write(f,cis-x);
Close(f);
end.

Результат: 10/10

Добавить комментарий