Задание »

Atlikums

ID: atlikums
Grūtība: 1/5
Laika limits: 1


Uzdevums

Ievadītiem naturāliem skaitļiem A (kura ciparu skaits nepārsniedz 250) un N (1<N<10000) aprēķināt atlikumu, kas rodas skaitli A dalot ar N.

Ievaddati

Teksta faila atlikums.in pirmajā rindā dota skaitļa A, bet otrajā – skaitļa N vērtība.

Izvaddati

Teksta faila atlikums.out vienīgajā rindā jāizvada atlikuma, kas rodas A dalot ar N, vērtība.

Piemērs

atlikums.in atlikums.out
1234567890
777
360

Atsauces

Uzdevums izmantots «Baltijas algoritmizācijas skolas» projektā, kas tika organizēts ar «Sorosa fonds-Latvija» atbalstu 1996.gadā.
Autori: M.Opmanis, G.Lazdiņa


© 2001-2002 olimps! http://www.lio.lv/olimps/

Решение »

var d2:longint;
k:array [1..255] of longint;
s,nt:string;
i,j,code:integer;
f:text;
begin
Assign(f,'atlikums.in');
Reset(f);
readln(f,s,d2);
Close(f);
i:=1;
while length(s)>=1 do
begin
nt:=copy(s,1,1);
Val(nt,k[i],code);
delete(s,1,1);
i:=i+1;
end;
for j:=1 to i-1 do
begin
k[j]:=(k[j] mod d2)*10;
k[j+1]:=k[j]+k[j+1];
end;
j:=trunc(k[j]/10);
Assign(f,'atlikums.out');
Rewrite(f);
write(f,j);
Close(f);
end.

Результат: 10/10

Добавить комментарий