Задание »

Tuvākais skaitlis

ID: skaitl2
Grūtība: 1/5
Laika limits: 1


Uzdevums

Ievadītam naturālam skaitlim n un ciparam c atrast tādu mazāko naturālo skaitli k, kuram vienlaicīgi izpildās sekojošas īpašības:
1)k>n
2)k pieraksts satur ciparu c.

Ievaddati

Teksta faila skaitl2.in pirmajā rindā ir dotas naturāla skaitļa n un cipara c vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimbolu. Zināms, ka 0<n<32750.

Izvaddati

Teksta faila skaitl2.out pirmajā rindā izvadiet skaitļa k vērtību.

Piemērs

skaitl2.in skaitl2.out
11 7
17
19992 2
20000

© 2001-2002 olimps! http://www.lio.lv/olimps/

Решение »

var n,c,n_length,j,z:integer;
f_in,f_out:text;
n_s,c_s:string;
begin
Assign(f_in,'skaitl2.in');
Reset(f_in);
read(f_in,n,c);
Close(f_in);
z:=0;
str(c,c_s);
while z=0 do
begin
n:=n+1;
str(n,n_s);
n_length:=length(n_s);
     for j:=1 to n_length do
     begin
     if n_s[j]=c_s then z:=1;
     end;
end;
Assign(f_out,'skaitl2.out');
Rewrite(f_out);
write(f_out,n);
Close(f_out);
end.

Результат: 10/10

Добавить комментарий