Задание »

Mārciņas, šiliņi un pensi

ID: nauda
Grūtība: 1/5
Laika limits: 1


Uzdevums

Kādā valstī līdz nesenam laikam apgrozībā esošās naudas vienības bija mārciņasšiliņi un pensi. Šīs naudas vienības savā starpā saistīja sekojošas sakarības: 1 mārciņa = 20 šiliņi, 1 šiliņš = 12 pensi. Tā kā šāda naudas sistēma bija grūti saskaņojama ar citu valstu naudas sistēmām, tad tika nolemts pāriet uz jaunu sistēmu, kurā būtu tikai mārciņas un pensi (sauksim tos par jaunajām mārciņām un jaunajiem pensiem), pie kam būtu spēkā sakarība 1 jaunā mārciņa = 100 jaunie pensi. Tika nolemts, ka pensam sava vērtība jāsaglabā (1 jaunais penss = 1 penss).
Uzrakstiet programmu, kas dotai naudas summai vecajā sistēmā aprēķina atbilstošu naudas summu jaunajā sistēmā.

Ievaddati

Teksta faila nauda.in pirmajā rindā dotas trīs nenegatīvu veselu skaitļu n1n2 un n3 vērtības, kas attiecīgi apzīmē kādas naudas summas mārciņu, šiliņu un pensu skaitu vecajā naudas skaitīšanas sistēmā. Zināms, ka dotās naudas daudzums nepārsniedza 100 «vecās» mārciņas. Starp katriem diviem blakus skaitļiem ir viens tukšumsimbols.

Izvaddati

Teksta faila nauda.out pirmajā rindā jāizvada ievadītā naudas summa jaunajā naudas skaitīšanas sistēmā kā divi veseli skaitļi – jauno mārciņu un jauno pensu skaits. Skaitļiem jābūt atdalītiem ar tukšumsimbolu. Summa jāpārveido tā, lai jauno pensu skaits būtu robežās no 0 līdz 99.

Piemērs

nauda.in nauda.out
3 100 1000
29 20
0 0 24000
240 0

© 2001-2002 olimps! http://www.lio.lv/olimps/

Решение »

var d1,d2,d3:integer;
f_in,f_out:text;
name_in,name_out:string;
begin
name_in:='nauda.in';
Assign(f_in,name_in);
Reset(f_in);
read(f_in,d1);
read(f_in,d2);
read(f_in,d3);
Close(f_in);
d3:=(d1*20+d2)*12+d3;
d1:=d3 div 100;
d2:=d3 mod 100;
name_out:='nauda.out';
Assign(f_out,name_out);
Rewrite(f_out);
write(f_out,d1,' ',d2);
Close(f_out);
end.

Результат: 10/10

Добавить комментарий